top of page

הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו קיום צוואה , #צוואה # ד"ר יריב וינצר עו"דכדי שצוואה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) שרשומים בצוואה,

יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

· ללא צו קיום צוואה, גופים שלישיים לא יפעלו כאמור בצוואה ולא יחלקו את הנכסים כאמור בה. למשל בנקים או מנהל רישום המקרקעין.

· כיום, צו לקיום צוואה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למגיש הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך).

· הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון ל-2023): אגרת פתיחת בקשה (461 ₪) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ₪).

· מבקש שלא מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון (המידע בדף זה) או באופן ידני.

· עורך דין המייצג את מגיש הבקשה, נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.

שימו לב

· בקשה לצו קיום צוואה ניתן להגיש לאחד מאלו:

· הרשם לענייני ירושה (המידע בדף זה).

· בית-דין דתי (כגון: הרבני, השרעי והדרוזי), בתנאי שכל הצדדים להליך מסכימים על הגשת הבקשה וניהול ההליך בפני בית הדין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

· בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת כאשר המנוח ערך צוואה.

· את הבקשה יכול להגיש באופן מקוון:

· מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.

· עורך-דין מטעם מי שרשום כזוכה (יורש) בצוואה.

שימו לב

לפי החוק, כל מי שיש בידו צוואה של המנוח, חייב להגיש אותה לרשם לענייני ירושה כאשר נודע לו על פטירתו של המנוח.

למי ואיך פונים

· את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה.

· שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה לפני הגשת הבקשה לצו.

תשלום אגרה

· הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון ל-2023):

1. אגרת פתיחת בקשה- 461 ₪.

2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ₪.

שימו לב

· מי שמגיש את הבקשה לקבלת הצו באופן מקוון (ולא ידני), משלם אגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה (436 ₪ במקום 513 ₪).

· בן זוג, הורה, ילד או אח של אדם שמת עקב פעולות איבה או במהלך שירותו הצבאי, פטורים מתשלום האגרות.

את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

· באופן מקוון- באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (יש לסמן את האגרות המתאימות ברשימה שתפתח) או כחלק מהליך מילוי טופס הבקשה המקוון לקבלת הצו.

· בבנק הדואר- באמצעות שוברים שניתן לקבל בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

· בעמדות תשלום אוטומטיות- באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום שממוקמות בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

מילוי והגשת הבקשה

· שימו לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה טרם הגשת הבקשה.

· יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.


יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בכל אחד מחלקי הטופס ולצרף את המסמכים הבאים (סרוקים בפורמט PDF):

2. אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית יש לצרף תעודת פטירה או בקשה להוכחת מותו.

3. תעודת פטירה או הוכחת מוות של יורש (זוכה בצוואה) שמת לפני או אחרי עורך הצוואה (המוריש).

4. אם יש מספר זוכים (יורשים) שרשומים בצוואה - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל הזוכים (היורשים) על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל הזוכים.

5. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין - ייפוי כוח.

7. אם הזוכים (היורשים) לפי הצוואה הם לא בני משפחתו של המנוח (ילדים, נכדים, הורים, אחים או בן-זוג) - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לילדיו ולבן-זוגו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר להם הודעה אישית על כך.

8. אם למנוח לא היו בני-זוג או ילדים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום על הגשת הבקשה לקבלת הצו להוריו של המנוח או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך להוריו.

9. אם למנוח לא היו הורים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לאחיו של המנוח על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לאחיו.

· אם האגרה שולמה שלא כחלק ממילוי הטופס המקוון (באמצעות שוברים, עמדות תשלום אוטומטיות או שרת התשלומים הממשלתי) יש למלא את מספר האישור בגין תשלום האגרה במקום שמיועד לכך בטופס המקוון.

· לאחר שליחת טופס הבקשה המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל שכוללת אישור על עצם השליחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. הודעה זו לא מאשרת שהבקשה הוגשה באופן תקין.

· בתוך 7 ימים לאחר שליחת הטופס המקוון, על מגיש הבקשה לשלוח בדואר רשום או למסור באופן אישי את הצוואה המקורית למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו של המנוח.

· בסיום, לאחר בדיקת הבקשה ובדיקה שכל המסמכים שנדרשים (המפורטים למעלה) הוגשו כראוי, תישלח למגיש הבקשה הודעת אישור בדוא"ל על קליטת הבקשה המקוונת באופן תקין.

שלבי ההליך

· לרשות הרשם לענייני ירושה עומדים 30 ימים מיום הגשת הבקשה לצורך בדיקת תקינות הבקשה.

· אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.

· ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.

· לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על הגשת הבקשה כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

· במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.

· לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו לקיום צוואה.

העברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה

· הרשם יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה, בין היתר, במקרים הבאים:

· הוגשה בקשה לקבלת צו לצוואה שנערכה בעל-פה.

· בצוואה ישנו פגם או חסר.

· האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס או קטין או אדם שנעדר.

· המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.

איתור בקשה ועיון בתיק

· ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ולבדוק את סטטוס הטיפול בה באתר הרשם לענייני ירושה. יש להצטייד במספר ת"ז המנוח או במספר התיק.

· היורשים רשאים להגיש בקשה לעיון ולקבלת העתקים מהמסמכים המצויים בתיק הרשם.

· את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה לאחר איתור התיק הרלוונטי, ובחירה בבקשה הרצויה.

· הגשת בקשה לעיון כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת הצו

· הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).

· ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.

· הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.

· בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.

· מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.

· הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.

· עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

· אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש של המנוח, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את יתרת הרכוש בין היורשים החוקיים.

· לכל צוואה ולכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות לתרגם גם מסמך באנגלית).

· אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה בה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.

· יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.

· מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, יכול להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן צו לאחר שניתן היא באמצעות הגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או בקשה לביטול צו קיום צוואה.

· הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.


5 צפיות0 תגובות

Yorumlar


bottom of page