top of page

תזכיר חוק בעניין מזונות

שר המשפטים גדעון סער פרסם בחודש 06.2022 תזכיר חוק בנושא מזונות ילדים, אשר אמור להסדיר, לראשונה, את האחריות הכלכלית של הורים בתהליכי פרידה וגירושים כלפי ילדיהם. החוק החדש אמור לקבע עקרונות וקריטריונים סדורים לפיהם יחולקו דמי המזונות, כך שיחול על כלל המתדיינים וכלל הערכאות.

באופן זה, תתבצע חלוקה הוגנת ואחידה של דמי המזונות, באופן אשר יעלה את המוטיבציה לסיים את ההליך מחוץ לערכאות משפטיות, ויצמצם משמעותית את טווח המחלוקת.

על פי תזכיר החוק, נכון לשנת 2022 אין אינדוקציה ברורה באשר לעלות לגידול ילד בישראל. כפועל יוצא, ניכרים הבדלים משמעותיים בגובה המזונות הנפסקים ע"י השופטים בערכאות השונות המובילים להעצמת המתיחויות בין בני הזוג. בנוסף, ישנו חוסר אחידות בשאלה כיצד נכון לחלק את סוגי ההוצאות בין ההורים וכיצד יש לקזז את ההוצאות אשר מוציא בפועל כל אחד מההורים על ילדו בזמן שהותו עמו.

כמו כן, המצב החוקי כיום בישראל הוא שמזונות הילדים לא תמיד מחולקים בדרך המשקפת את חלוקת הנטל בין ההורים בפועל, ומבלי להתחשב בפערי השתכרות בין בני הזוג. המצב המתואר הוביל את השר סער "להכיר בצורך בחשיבה מחודשת ולביצוע מהפכה בהסדר המשפטי הנהוג במזונות ילדים בישראל באמצעות הצעת חוק חדשה לקביעת חלוקת מזונות".

בתזכיר החוק נקבע סט עקרונות מנחים קבועים, אשר על בסיסם תיקבע חלוקת דמי המזונות בין בני זוג בהליכי פרידה וגירושין, באופן מאוזן והוגן בעבור שני הצדדים. הצעת החוק מתבססת על הכנסות כל אחד מההורים לצד התחשבות באופן ביצוע ההוצאות השונות הנוגעות לילד ומידת המעורבות הכלכלית על ידי כל אחד מההורים.


6 צפיות

Commenti


bottom of page