top of page

צוואות וירושות


מאמר זה מטרתו העיקרית הצגת חשיבות תפקיד צוואה ואיך השפעתה על ירושה. אין ספק מבחינתי כי הכנת צוואה מקצועית אצל עו"ד לענייניי משפה , עו"ד המתמחה בכתיבת צוואה תימנע לאחר אירוע האסון ריצה לבית המשפט, סכסוך בין יורשים, קרבות ירושה בקיצור מניעת משבר משפחתי מורכב או מניעת משבר משפחתי אך ברור שצוואה או אי צוואה יובילו להליך משפטי החלטנו להעניק לכם על קצה המזלג על מושגים בעולם האישי שהיו מסוגלים לעשות קצת סדר לעתיד הלא צפוי.


לפני שנים כאשר יצאתי למחקר אמרה לי הפרופסורית לרשום רשימה של מושגים שילוו אותנו בכל תקופה המחקר , החלטתי להעניק לכם קצת מתוך העולם המשפטי העוסק בגירושין , משברים משפחתיים מורכבים.


מושגי יסוד בעולם המשבר המשפחתי:

עו"ד לענייני משפחה, גירושין, הסכם גירושין, גירושין בהסכמה, הסדרי ראיה, מזונות, מעצר, מאסר, הליך לישוב סכסוכים, גישור, מרכז לגישור, שופט, משטרה, סכסוך משפחה, סכסוך אחים,


אנו חברת בני האדם ובשלב כלשהו כולנו מסיימים חיים. דיני צוואות וירושות מסדירים את המסלול בו אדם מעביר הלאה את רכושו לאחר מותו. ירושה נעשית על פי חוק הירושה וצוואה מאפשרת לאדם לקבוע מי יירש אותו לאחר מותו, ובאיזה אופן. כל מה שחשוב להכיר:


צוואות וירושות בדין הישראלי בישראל, חוק הירושה תשכ"ה -1965 קובע את הדין בנוגע לצוואת וירושות. למרות שמדובר בנושאים משיקים בעלי דמיון רב, ההסדר החוקי והמסגרת המשפטית של צוואות וירושות הוא שונה. ירושה נעשית על פי דין או על פי צוואה, כאשר הנפטר לא השאיר אחריו צוואה בתוקף בה קבע מה יעשו עם רכושו לאחר מותו, יורשיו של הנפטר יקבעו על פי חוק באמצעות צו ירושה.


ירושה הענקת הרכוש של הנפטר לידי יורשיו אשר מכונה גם "עזבון" וכולל הן את זכויותיו והן את חובותיו של הנפטר זאת ירושה. חוק הירושה קובע את הכללים בנושא, ככל שלא קיימת צוואה בעלת תוקף שניתנת למימוש באמצעות צו צוואה, היורשים של הנפטר יקבעו על פי ההסדר הקבוע בחוק באמצעות צו ירושה.


צוואה עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה יעלה בגורל רכושו אחר מותו. צוואה היא מסמך המכיל חיים שלמים, זהו רגע האמת שלך. לכן, יש לדאוג כי הצוואה תישאר אחרי לכתו של האדם בטוחה ומוגנת מבחינת משפטית. עריכת צוואה באופן נכון ומקצועי על ידי עורך דין מומחה לעריכת צוואות, הצוואה תגן מפני מלחמות ירושה ובכך תבטיח את האינטרסים של האדם לאחר פטירתו.


אין אדם יודע את גורלו.

אין אדם אוהב להרהר על יום מותו. לאחר מותו של אדם ההשלכות הכלכליות תהיינה גדולות. על מנת שאדם יוכל בחייו לתכנן מראש את היום שאחרי באופן מסודר ותקף מבחינה חוקית, עליו לערוך עבורו צוואה. לא עשה זאת החלוקה תתבצע בהתאם להוראות חוק הירושה הקובע את חלוקת הרכוש או שופט היושב בדין. כאשר אדם רוצה לחלק את רכושו באופן שונה מהחוק עליו לכתוב צוואה. המחוקק מקנה זכות לכל אדם לצוות הוראות שונות בצוואתו, ברגע שאדם ציווה את עיזבונו ו/או חלק ממנו בדרך של עריכת צוואה כדין, ההסדר המלא הקבוע בחוק הירושה אינו חל על אותו עיזבון ו/או חלקו. אדם יכול להתנות בצוואה תנאים מסוימים ולהוריש את רכושו רק למי שקיים את התנאים. לדוגמה, הורשת דירה לילדים עם התנאה הוראות לא סבירות יכולות להיפסל ע"י בית המשפט. כל עוד אדם בחיים הוא יכול לבחור לעשות בצוואתו כרצונו, בהתאם לשיקול דעתו. כתיבת צוואה היא פעולה עצמאית של האדם, כל אדם רשאי תמיד לשנותה, להוסיף עליה, לגרוע ממנה, ואף לבטלה לחלוטין. הצוואה האחרונה, מבחינה כרונולוגית, אשר תימצא לאחר מות המוריש, היא המחייבת. נהוג לרשום בצוואה במפורש, כי זו מבטלת את כל אלו אשר קדמו לה. אולם, אין חובה לעשות כן.

עריכת צוואה – מדוע ומתי זה חשוב? לכל אדם, אשר יש בבעלותו רכוש כל שהוא, ואשר אינו מעוניין, משיקוליו, כי שרכושו יחולק לאחר מותו על פי ההסדר הקבוע בחוק, מומלץ מאד לערוך צוואה. שכן, לעולם אין לדעת מה ילד יום, ובכך יוכל להבטיח את כוונותיו ורצונותיו בדבר הורשת זכויותיו ורכושו ליקיריו. באמצעות עריכת צוואה, יוכל אדם לקבוע מה בדיוק יעשה ברכושו , הצוואה עשויה למנוע מלחמות ירושה ובכלל להביא לתכנון מסודר של שימור האינטרסים של המוריש ואף תמנע הפסדים כספיים. לידע כללי , בטוחים כעקרון אינם נכללים במסגרת העיזבון הם כלל אינם מהווים חלק מהרכוש המחולק בהתאם להוראות הצוואה, גם אם הדבר רשום בה. חלוקה מסודרת ומדויקת של הרכוש באמצעות עריכת צוואה יכולה לקבוע מה בדיוק יעשה ברכושו. בדר"כ גם ללא צוואה הרכוש מופקר ויחולק בין קרובי משפחתו (לפי ההסדר שבחוק). אולם ישנם מקרים כאשר קיימות בעיות משפחתיות, גירושין שלא הושלמו ידועה בציבור וכו' המצב יגרום לצרות בחלוקה.


כתיבת צוואה לפני כתיבת צוואה חשוב להכין רשימה מפורטת ומדויקת של כל הנכסים הקיימים בבעלותך, ובין היתר: נכסים , רכבים, כספים (פיקדונות, חסכונות, ביטוחים, וכיו”ב) וכן כל דבר אחר שהוא בעל ערך. בהגיעך אל כתיבת הצוואה בדרך עצמאית או באמצעות עו"ד מומלץ לגבש החלטה מי היורשים, הנחיות כלליות , חלוקת רכוש וכו' יש מצבים כגון רפואיים שדורשים כי הצוואה תיחתם בפני רופא לאור בעיות בריאותיות וכו'


סוגי הצוואות על פי החוק הישראלי והפסיקה קיימות מספר סוגי צוואות. צוואה בכתב יד, כתובה כולה בכתב יד וחתומה בידי המצווה כולל תאריך, אשר מורה מה ייעשה ברכושו של האדם לאחר מותו היות ולא חתומה ע"י איש מקצוע יתכנו שגיאות רבות, אשר עלולות להביא לפסילתה כצוואה או להסדר חוקי שונה לחלוטין מזה שאליו התכוון המצווה. צוואה מסוג זה אינה מומלצת על ידי .


צוואה בעדים צוואה הנושאת תאריך וחתימת המוריש, כאשר בסופו באה חתימתם של שני עדים כשרים, צוואה בפני עדים היא סוג נפוץ של צוואה. היא נערכת על פי רוב אצל עורך דין ונחתמת מול שני עדים. אמנם אין ביטחון וודאי, כי גם מסמך שנערך אצל עורך דין יהיה תקף בכל מקרה צוואה זאת מעניקה רמת ביטחון גבוהה שתהא תקפה.


צוואה בפני רשות זוהי אמירה בעל פה בפני שופט, רשם, נוטריון, לגביה נערך פרוטוקול בכתב, ואותו שופט, רשם או, נוטריון מאשר, כי היא נערכה בפניו, אף היא מהווה צוואה חוקית. עריכת צוואה בפני נוטריון היא פעולה של עשיית 'צוואה בפני רשות’. כלומר, יש לה משנה תוקף משפטי, כאילו נחתמה בפני שופט, ולפיכך היא מאוד מומלצת.


צוואה בעל פה המוכרת ‘שכיב מרע’ מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, אל מול פני המוות , הוא מצווה (בעל פה) בפני שני עדים, כאשר בסמוך לאחר מכן אותם עדים ערכו פרוטוקול, ואף הפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה, אף היא מהווה צוואה חוקית. במקרה זה פוקעת הצוואה כעבור חודש מהרגע בו תם האיום על חיי המצווה, אם הוא נותר בחיים. במקרה של עשיית צוואה בעל פה (‘שכיב מרע’), תהיה הצוואה תקפה עד למועד שבו יצא המצווה מכלל סכנת חיים.


עריכת צוואה הדדית (בני זוג) החוק הישראלי מכיר באינטרס שיש לשני בני זוג הנוגע לעצם עריכת צוואה מקבילה על ידי בן זוגם. עריכת צוואה מסוג זה תבטיח את הצדדים מפני שינויים עתידיים, חד צדדיים (בכפוף להוראות החוק). אדם הרוצה לשנות צוואה הדדית בעוד בן זוגו בחיים, חייב להודיע על כך לבן הזוג. לאחר פטירת בן הזוג, אם טרם חולק עיזבון בן הזוג הרוצה בשינוי הצוואה, חייב להסתלק מזכותו בעיזבון בן הזוג הנפטר, על מנת לשנות את צוואתו. ואם כבר חולק העיזבון – עליו להשיב לעיזבון את כל מה שקיבל ממנו, על מנת שיהא רשאי לשנות את צוואתו.ככלל, צוואה תהיה תקפה ללא הגבלת זמן, כל עוד לא נערכת צוואה אחרת במקומה. כאשר נערכת צוואה חדשה, אזי הופכת הצוואה הישנה וכל צוואה קודמת, מבחינה כרונולוגית לחסרת תוקף .


זוגות פרודים, בהליכי גירושין לאדם הנמצא בהליכי גירושין /או פרידה מומלץ לבצע צוואה כי בני הזוג עדיין אינם בסטטוס של גרושים, ולפיכך, בהיעדר צוואה, בן הזוג הנשוי יורש מחצית מנכסי בן הזוג המנוח. כמו כן, אדם העומד בפני גירושין ו/או נמצא בהליכים ו/או חי בפירוד, מעוניין להבטיח את עתיד ילדיו, או להבטיח חלק מסוים מהרכוש לבן הזוג החדש עמו הוא עומד לחלוק את חייו. כתיבת צוואה מבטיחה, כי הרכוש לא יגיע לידיו של בן הזוג ממנו הוא מעוניין להתגרש, אלא אך ורק לידיים הרצויות. כל עוד לא נחתם הסכם גירושין מסודר, במקרה של פטירת מי מהצדדים ושאין צוואה, ירש בן הזוג את רכושו, בהיותם עדיין נשואים. נניח שאדם חי כבר שנים עם החברה, יש להם חשבון בנק משותף, דירה שכורה יחד ואפילו היא בהריון. האדם רוצה לדאוג לילדים רק לילדים מהאשה והוא נפטר. יש מושג ידוע בציבור. התיק יגיע שנים לניהולך בית המשפט לענייניי משפחה, האם נכון ששופט יכנס למוסך האדם טרם מותו, האם סביר כי השופט יחליט מי מקבל ירושה , ההיגיון אומר מה פתאום, כאשר אין צוואה זה האירוע במלואו, שופט נכנס לנעלי האדם ומחליט, אבסורד. בצוואה, בהתאם לשינויים שהחיים מכתיבים לנו, יכול להיווצר מצב לא רצוי שבו צוואה שנערכה בעבר, כבר לא תהיה מעודכנת, דהיינו, תהא ריקה מתוכן ו/או בלתי רלוונטית ו/או בניגוד לרצון המוריש.


היכן שומרים את הצוואה לאחר כתיבת צוואה, רצוי לשמור את הצוואה במקום בטוח, מאד רצוי שהמצווה יודיע לאנשים הקרובים ביותר אליו ושהוא בוטח בו היכן הונחה הצוואה, וזאת כדי שבבוא העת והצורך, יוכלו היורשים לאתרה בקלות יחסית. ללא הצוואה פיזית לא יהא ניתן לפעול על פיה, המלצתי להפקיד צוואה למשמורת.


הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה לאחר כתיבת צוואה ניתן לגשת ולהפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה (משרד המשפטים). זה בטוח ביותר, שכן פעולה כזו תוכל להבטיח בעתיד, כי אף אחד לא יוכל להגיע אל הצוואה מלבד המצווה עצמו, וכן אין חשש שהצוואה תושחת, תאבד, תשונה וכו' .15 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Komentáře


bottom of page