top of page

צוואה נוטריונית - עו"ד יריב וינצר - נוטריון צוואה בפני רשות היא צוואה שמוגשת לגורם רשמי גם נוטריון

צוואה בפני רשות היא צוואה שמוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו.

גורם הרשמי יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון.

יש שתי דרכים לערוך צוואה בפני רשות:

1. כשהמצווה אומר את דברי הצוואה בעל פה בפני נציג הרשות.

2. כשהמצווה מגיש (בעצמו) את הצוואה הכתובה לנציג הרשות.

הכללים לעריכת צוואה בפני רשות

המצווה יאמר לנציג הרשות את צוואתו, או יגיש לו אותה בכתב.

1. אם המצווה אומר את דברי הצוואה בעל פה, נציג הרשות ירשום את הצוואה ויקריא אותה בפני המצווה.

2. אם המצווה מגיש צוואה שנכתבה בשפה שלא מובנת לו (למשל אם נוטריון ערך צוואה בעברית למצווה שלא שולט בשפה):

3. נציג הרשות מחויב להקריא את הצוואה בפני המצווה בשפה שהוא מבין, באמצעות מתרגם.

4. המצווה רשאי לקרוא את הצוואה או את תרגומה בעצמו, במקום שנציג הרשות יעשה זאת.

5. המצווה יצהיר שזו אכן צוואתו (אין צורך בחתימתו על הצוואה).

6. נציג הרשות יאשר על גבי הצוואה שהיא נרשמה ושהמצווה הצהיר שזו צוואתו.

נושא הצוואה

על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים): את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה - רכב או תכשיט וכו'.

מינוי מנהל עיזבון

ניתן לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון בין היורשים השונים. ניתן גם לנקוב בשמו של מנהל העיזבון.

עריכת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

ניתן לערוך צוואה בפני הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. השירות כרוך בתשלום אגרה.

למרות כל הכללים המפורטים בחוק ייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה.מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, החוק מאפשר לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו. העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.


ניתן, אך אין חובה להפקיד צוואה אצל רשם לענייני

ירושה

ד"ר יריב וינצר – נוטריון 052-3232223


2 צפיות
bottom of page