top of page

ייפוי כח מתמשך

מטרת ייפוי הכח המתמשך הוא להימנע ממשבר, ויכוחים וסכסוך משפחתי במקרה של אירוע בריאותי, חס וחלילה.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם בריא במצב בריאותי תקין ובזמן שהוא צלול, לקבוע את זהות האדם שידאג לענייניו האישיים, הכלכליים והבריאותיים, כאשר זה לא יהיה מסוגל לדאוג להם בעצמו, עת הפך למי שאינו כשיר לכך. ייפוי כוח זה מאפשר לקבוע מראש את הדרכים והפעולות שבהן ינקוט מיופה כוח לפי רצונו המפורט של מייפה הכוח (הממנה). ייפוי כוח מתמשך יכול להיות לכל עניין ודבר, לרבות לענייני רכוש וגוף, ובהם לעניינים, כגון: סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות, ניהול חשבונות בנק, ניהול נכסי מקרקעין ונכסים עסקיים, מיצוי זכויות, קבלת החלטות רפואיות ו/או בענייני רווחה, איכות חיים, סיפוק צרכים, תעסוקה, מגורים, דיור אחר, מינוי רופאים, דאגה לעניינים סוציאליים וכו'.

מהניסיון האישי שלי, במהלך שנים רבות נחשפתי לכל סוגי הסיפורים, לצערי מלחמות וריבים בנושא כסף ורכוש.

ואגב זה קורה גם במשפחות הטובות ביותר. המלחמות גרמו לנתק, לתביעות הדדיות, לכעסים, לריבים והכי כואב סכסוכים משפחתיים אשר גרמו לאובדן קשרים וכספים. לצערי הרב, תוצאות המלחמה גרמו לפגיעה כואבת בהורים בסבא והסבתא ולמה- כסף!

ייפוי הכח המתמשך קובע החלטות עתידיות כגון הנחיות מקדימות, פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת, כדי שאלה תצאנה לפועל לדוגמה: אישור ביהמ"ש, אישור סמכות רפואית מוסכם וכו'.


עו"ד המכין ייפוי כח מתמשך חייב לעמוד על חובות, סמכויות וזכויות מיופה הכח כדלקמן:

הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי.

עניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח.

יידוע והפיקוח של גורמים נוספים אודות פעולות מיופה הכוח.

אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידו.

מבין את משמעות ייפוי הכוח.

מבין את תוכנו של ייפוי הכוח.

מבין כי ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.

לבדוק שלא הופעל לחץ או השפעה בלתי הוגנים,

לבדוק שלא נוצלה מצוקה או חולשה.


מועד ייפוי כוח מתמשך מתחיל רק ברגע שהפך מייפה הכוח לחסר דעת, ואשר בגין מצב עובדתי זה מתעורר הצורך בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך.

יחד עם זאת, מייפה הכוח, יכול להציב תנאים לתחילת ייפוי הכוח וכניסתו לתוקף, ותנאים אלה ייבחנו לגופו של עניין, שכן בכל ייפוי כוח תנאים אלה משתנים וככלל אינם אחידים.

החוק מונה מספר תנאים למתן שירותים משפטיים בקשר עם ייפוי הכוח המתמשך:

מייפה הכוח ומיופה הכוח חייבים להיות מעל גיל שמונה עשרה.

ייפוי הכוח המתמשך יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

העו"ד עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.

מיופה הכוח לא יכול להיות מי שמונה לו אפוטרופוס או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף או מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל או מטפל רפואי של מייפה הכוח שאינו קרוב משפחה או מי שמספק לממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה).


19 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page