top of page

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014*

מיום 8.12.2020

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ף מס' 2851 מיום 8.9.2020 עמ' 440 (ה"ח 1313) חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תש"ף-2020

1. מטרתו של חוק זה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד.

2. בחוק זה – "בית דין דתי" – בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין דתי דרוזי ובית דין של עדה נוצרית; "בית משפט" – בית המשפט לענייני משפחה; "גירושין" – לרבות ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם, ופירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין, וכן התרת נישואין לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים

* פורסם ס"ח תשע"ה מס' 2485 מיום 17.12.2014 עמ' 116 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 885 עמ' 908). תוקן ס"ח תשע"ו מס' 2522 מיום 12.1.2016 עמ' 334 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 952 עמ' 1656) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 17.9.2015. ס"ח תש"ף מס' 2804 מיום 16.6.2020 עמ' 92 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1313 עמ' 188) – תיקון מס' 2. ס"ח תש"ף מס' 2851 מיום 8.9.2020 עמ' 440 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1313 עמ' 188) – תיקון מס' 3; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 10(ב) לענין תחולה. 10. (ב) סעיפים 3(ד), (ה) ו-6א לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו לעניין תובענה בעניין של סכסוך משפחתי או בקשה ליישוב סכסוך שהוגשה ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו.


חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשעה-2014
.doc
הורידו את DOC • 165KB


19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page