top of page

דחיית בקשות לאפוטרופסות בשל ייפוי כוח מתמשך

בית משפט לעניני משפחה בתל אביב - יפו דחיית בקשות לאפוטרופסות בשל ייפוי כוח מתמשך השופטת תמר סנונית פורר המבקשים

1. פלוני ת"ז XXX (המבקש בא"פ 35029-07-21) 2. עו"ד אלמוני (המבקש בא"פ 59392-07-21) - נגד - המשיבים1. האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב 2. המשיב 2 ת"ז xxx 3. משרד הרווחה והשירותים החברתיים - תל אביב 4. פלונית (אדם שמבקש למנות לו אפוטרופוס) ת"ז xxx 5. המשיבה 5 ת"ז xxx 6. המשיב 6 ת"ז xxx 7. המשיב 7 ת"ז xxx 8. המשיבה 8 ת"ז xxx 9. המשיב 9 ת"ז xxx 10. המשיבה 10 ת"ז xxx

פסק דין


1. בעניינה של הגב' **** הוגשו שני הליכים:א"פ 35029-07-21 בקשת מר ***, אחיינה של *** המבקש להתמנות כאפוט' שלה.א"פ 59392-07-21 בקשתו של עו"ד *** להתמנות כאפוט' של הגב' *** שמצייין בבקשה כי הוא פועל מטעם האח המשיב 7.

2. ביום 18.7.2021 התקבלה לתיק הודעה ממנה עולה כי הגב' *** הפקידה יפוי כוח מתמשך באפוט' הכללי ביום 5.1.2021. ביפוי הכוח המתמשך מינתה הגב' *** את אחותה המשיבה 8 כמיופת כוח עבורה בעניינים רכושיים ואישיים (ולא עניינים רפואיים) ואת xxx כמיופה כוח עבורה בכל העניינים הרפואיים.

3. התיק החל בקונפליקט גבוה במיוחד. מסתבר כי מתקיימים הליכים בבימ"ש המחוזי בין הגב' *** הקשורים גם לטענות קשות כלפי אחותה המשיבה 8.

4. ביום 18.7.2021 לאחר קבלת ההודעה על הפקדת יפוי הכוח המתמשך ניתנה ההחלטה הבאה:

5. לצדדים טענות קשות אחד כלפי השני לרבות האם בוטל יפוי הכוח, נסיבות חתימתו, ניצולה של הגב' ***, התנהלות כלפיה ועוד ועוד.

6. ניכר כי כל מרבית הצדדים סבורים כי יש למנות לגב' *** אפוטרופוס. איש לא טען כי יש להורות על קיומו של יפוי הכוח המתמשך.

7. ביום 1.9.2021 הוגשה תגובה מפורטת של ב"כ היועמ"ש. ממנה עולה כי ב"כ היועמ"ש עותרת לדיון בתוקפו/ביטולו של יפוי הכוח המתמשך טרם כל דיון אחר.

8. לאחר בחינת שני התיקים על בורים, לא ניתן להמשיך לדון בהליכים באופן זה.

9. אין מחלוקת כי לא הוגשה כל בקשה לביטולו של יפוי הכוח המתמשך. לא ניתן להמשיך ולדון בהליכי מינוי אפוט' ללא דיון בתוקפו של יפוי הכוח. כך עולה מפורשות על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

10. סעיף 33א(ג)(1) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע:"על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף 33(א)(4), שהפקיד ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף קטן (א)(2), אלא אם כן מתקיימים התנאים למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף 32כח(ב) או שייפוי הכוח או מינוי על פיו בוטלו לפי סעיף 32כט;".

11. קיומו של קונפליקט גבוה וטענות הדדיות בין הצדדים לא עונה על תנאים אלה.

12. התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שינה את המאזן לגבי מינוי אפוטרופוס תוך קביעת כלים משפטיים חלופיים טרם מינוי אפוטרופוס. מדובר בהליכים משפטיים משמעותיים ומהותיים ולא ניתן "לדלג" על שלב משפטי הקבוע מפורשות בחוק כי לצדדים יש מחלוקות ביניהם.

13. זכותה של הגב' *** הינה כי זכויותיה יבדקו, יכובדו וישמרו. לא שוכנעתי כי זאת ניתן לעשות בהתעלם מהוראות החוק המפורשות, גם אם חלק מהצדדים סבורים כי הדבר ישרת את טובתה.

14. אשר על כן אני מורה כי שני תיקי האפוטרופסות יסגרו.

15. יוגשו הליכים מתאימים על פי החוק ושם ניתן יהיה לדון במסגרת המתאימה הדיונית והמהותית מה הסעד המתאים ולבצע את הבדיקות המתאימות ככל שידרשו.

16. עם זאת ולאור חלק מהמסמכים שצורפו ולאור ריבוי וניגוד האינטרסים ומאחר וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מורה גם על מעבר לשמיעה ושימת האדם שמבוקש לנקוט הליך בעניינו במרכז, אני מורה כי הסיוע המשפטי ימנה לגב' *** מייצג שיבדוק לאלתר את מצבה, רצונה, זכויותיה והאם יש להגיש הליכים הקשורים ליפוי הכוח או להליכים אחרים בהתאם.

17. המזכירות תמציא לצדדים בשני התיקים.

18. המזכירות תסגור את שני התיקים שבכותרת.

19. המזכירות תמציא לסיוע המשפטי לצורך מינוי מייצג לגב' *** בדחיפות. ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים. פסק דין הותר לפרסום ללא כל פרט מזהה בהחלטה מיום 12.11.23.

צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page