top of page

אישה מקבלת מחצית ממניות הבעל
התביעה

בני הזוג קבעו בהסכם הרכושי עם פרידתם שמניות אגד שבבעלות הבעל מהוות רכוש משותף שיחולק ביניהם. לאחר הפיכת אגד לחברה התנגד הגרוש להעברת מחצית המניות החדשות לאישה,

החלטה

בית המשפט קיבל את תביעת האישה


הארוע

בני זוג התגרשו בשנת 2003 כאשר בזמן נישואיהם רכש הבעל מניות באגד. בהסכם הפרידה הרכושי הוסכם כי "מניות אגד וניצב"א הרשומות על שם הבעל מהוות רכוש משותף של הצדדים, ולכן לכשיזוכה הבעל בשוויין תקבל האישה מחצית הזיכוי הנ"ל". האישה קיבלה במהלך השנים מחצית מהדיבידנדים שקיבל הבעל לשעבר.

בשנת 2019 הפכה אגד מאגודה שיתופית לחברה בע"מ. בהסכם לשינוי התאגידי נקבע שבעל מניה זכאי לקבל 100 מניות רגילות וכן תשלום של 450 אלף שקל. האישה קיבלה בשנת 2019 מחצית מהסכום שהתקבל. בשנת 2022 אושרה רכישת החברה על ידי קרן קיסטון בשווי של 4.77 מיליארד שקל, ולאחר מכן פנתה האישה לבית המשפט וטענה שהיא זכאית גם למחצית 100 המניות של בעלה לשעבר בחברה. בתביעתה טענה שבעקבות המכירה קיבלו חברי אגד אופציה למכור את המניות ב־2.2 מיליון שקל למניה.

הבעל טען כי מטרת התביעה היא למוטט אותו נפשית וכלכלית, התביעה קנטרנית מאחר שמדובר במניות חדשות שהתקבלו 20 שנה לאחר פרידתם, והאישה לא זכאית להן. עוד טען שהסכם הגירושים התייחס למניות אגד האגודה ולא למניות החברה, והאישה כבר קיבלה מחצית מהדיבידנדים של מניות האגודה.

השופטת רותם קודלר עיאש מבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע התירה השבוע לפרסם את פסק הדין, שניתן בינואר, לפיו התקבלה תביעת האישה. נקבע שמחצית המניות החדשות שקיבל הבעל לשעבר בחברת אגד שייכות לאישה. נקבע שהתמורה שהתקבלה בגין פדיון מניית אגד בהסכם הגירושים הורכבה משני החלקים - המניות והתמורה - והאישה זכאית למחצית שניהם. "שני חלקי התמורה גם יחד מהווים את התצורה החדשה של מניית אגד שרכשו הצדדים בתקופת החיים המשותפים ומהווה רכושם המשותף".

נקבע שהאישה זכאית להירשם כבעלת מחצית מהמניות החדשות, ואם פעולה זו לא אפשרית לביצוע, על הבעל לשלם בתוך 90 יום מחצית משווי המניות ובכך יבוא לסיום פירוק השיתוף ברכוש המשותף. את הבעל

.

פרשנות התביעה

המניות החדשות הן התצורה החדשה של המניות שהיוו את הרכוש המשותף, ולכן האישה זכאית לשיתוף בהן

אין מדובר בייצוג משרדנו פורסם ברשת הדיגטלית


4 צפיות

Comments


bottom of page